Algemene Voorwaarden - IBH
  • Privacyverklaring &

    Algemene

    voorwaarden

ALGEMEEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN van Plant Direct Holding B.V. en haar onderliggende entiteiten (IBH Export B.V., IBH Westland B.V., IBH Export Germany B.V., IBH Retail GmbH, Greenfair International B.V., Intermedex B.V., EvaGreen B.V. & IBH Sverige AB) januari 2021.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle rechtsbetrekkingen waarbij Plant Direct Holding, hierna te noemen: “PDH” als (potentieel) afnemer van zaken of diensten optreedt. Onder rechtsbetrekkingen worden verstaan alle aanbiedingen, offertes, aanvaarde orders, opdrachten, regelingen en/of andere overeenkomsten alsmede onderhandelingen. De toepasselijkheid van andere voorwaarden, zoals algemene verkoopvoorwaarden dan wel algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, wordt nadrukkelijk uitgesloten, tenzij PDH uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard, dat zodanige andere voorwaarden van toepassing zullen zijn. De toepasselijkheid van zodanige andere voorwaarden betreft dan uitsluitend die desbetreffende overeenkomst. Indien geen reactie wordt gegeven na ontvangst van deze voorwaarden, wordt er uitgegaan van stilzwijgende aanvaarding (in geval e-commerce of een bestendige handelsrelatie). Een leverancier, die eenmaal onder de gelding van de onderhavige voorwaarden van PDH heeft geleverd, c.q. gepresteerd, wordt tevens geacht bij eventueel daarna door PDH geplaatste orders stilzwijgend met toepasselijkheid van deze voorwaarden van PDH akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige order van PDH schriftelijk is bevestigd.

AANBIEDINGEN

De door leverancier gedane aanbiedingen en offertes zijn vast, onherroepelijk en geldig gedurende 1 maand na datum van de aanbieding c.q. offerte. Aanbiedingen c.q. offertes moeten compleet zijn en voorzien van de noodzakelijke c.q. gevraagde specificaties en documentatie. De kosten van de aanbiedingen c.q. offertes, alsmede noodzakelijke door de leverancier aan PDH te verstrekken monsters komen voor rekening van leverancier.

TOT STAND KOMEN OVEREENKOMST EN WIJZIGINGEN

De overeenkomst tussen PDH en haar leverancier komt eerst tot stand nadat PDH de aan haar gegeven aanbieding c.q. offerte schriftelijk heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging van PDH wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij door de leverancier binnen 1 werkdag na ontvangst van de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt bericht. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en/of de algemene inkoopvoorwaarden verbinden PDH slechts indien zij door PDH zelf schriftelijk worden bevestigd. Leverancier zal op verzoek van PDH alle door PDH aangegeven wijzigingen in de omvang en/of hoedanigheid uitvoeren, mits deze wijzigingen redelijkerwijze mogelijk zijn. Indien een wijziging naar het oordeel van leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of levertijd, is leverancier verplicht PDH hieromtrent zo spoedig mogelijk te informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van PDH onredelijk zijn, zullen partijen hierover in nader overleg treden. Mocht de wijziging in de overeenkomst tot een nieuwe prijs en/of een nieuwe levertijd leiden, dan heeft PDH het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

PRIJZEN

Alle prijzen zijn, tenzij nadrukkelijk anders weergegeven, uitgedrukt in Euro’s en exclusief BTW.

LEVERINGEN

De levering van de Producten door de leverancier aan PDH geschiedt “Delivery Duty Paid” op het door PDH opgegeven afleveradres en op de tussen Partijen overeengekomen datum en tijd, tenzij anders is overeengekomen. Voor de interpretatie van de leveringscondities wordt verwezen naar de op het moment van de overeenkomst laatst gepubliceerde versie van de “Incoterms 2021”. De leverancier draagt derhalve het risico van beschadiging of verlies van de Producten tot en met het tijdstip van levering. Het risico van de geleverde zaken gaat pas op PDH over nadat deze zaken bij PDH zijn uitgeladen en PDH heeft getekend voor ontvangst. Tenzij nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat PDH zelf zorg draagt voor het transport, dient leverancier te allen tijde zorg te dragen voor een adequate verzekering van de te leveren zaken totdat de levering zal zijn voltooid. Deelleveringen zijn zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van PDH niet toegestaan door leverancier. PDH heeft ten alle tijden het recht handel die niet aan de voorwaarden kwaliteit en groei en/of aantal voldoet, zoals is besteld, bij te kopen voor de dan geldende marktprijs. PDH behoudt het recht de extra gemaakte kosten, alsmede het negatief gecreëerde verschil in haar inkoop met de leverancier te verrekenen. PDH dient hiervoor een specificatie van de gemaakte kosten en de vervangende inkoop nota te overhandigen aan haar leverancier.

PRODUCTDOCUMENTATIE

Aan de verplichting tot nakoming van de levering is pas voldaan na aflevering van de overeengekomen prestatie c.q. de overeengekomen zaken, alsmede de in de overeenkomst nader genoemde documentatie, zoals certificaten etc. PDH eist een verantwoord gebruik van natuurlijke resources. Leveranciers voldoen aan de FSI standaard tenzij schriftelijk anders is bepaald. In ontwikkelingslanden zijn 100% van onze toeleveranciers Fair Trade of vergelijkbaar gecertificeerd. (bv MPS of Global GAP). Alle inkopen zijn gegarandeerd en gecontroleerd vrij van kinderarbeid. Wij eisen verantwoorde werkomstandigheden en een eerlijk loon voor medewerkers van toeleveranciers. Als PDH er om vraagt dan is de leverancier verplicht om informatie te geven over productieomstandigheden bij de teler, zoals deelname aan MPS en arbeidsomstandigheden. Indien het voor PDH niet mogelijk is om de geleverde producten bij aflevering te controleren, dan zal dat bij ontvangst van de zaken door PDH worden aangetekend op de vrachtbrief. Leverancier levert de overeengekomen producten op het tijdstip dat bepaald is in de overeenkomst, tenzij PDH schriftelijk nadrukkelijk in een ander tijdstip heeft toegestemd. Zodra de leverancier weet of vermoedt dat de overeengekomen prestatie niet tijdig kan worden geleverd, zal leverancier PDH daarvan in kennis stellen, waarbij de omstandigheden die de vertraging veroorzaken, nadrukkelijk dienen te worden genoemd. Een dergelijke mededeling ontheft leverancier nooit van zijn verplichting tot nakoming binnen de overeengekomen levertermijn en leverancier zal bij overschrijding van de levertermijn van rechtswege in verzuim zijn, zonder dat daartoe enige aanmaning, ingebrekestelling of mededeling vereist zal zijn. PDH kan geheel naar eigen keuze, in gevallen van niet tijdige nakoming door leverancier dagelijks een vertragingsboete in rekening brengen van 1% van de totale waarde van de levering, zolang de leverancier in gebreke blijft aan de overeengekomen verwachting te voldoen.

EMBALLAGE

De overeengekomen te leveren producten moeten naar hun aard, mede gelet op de wijze van vervoer en met inachtneming van wettelijke (milieu) eisen, deugdelijk zijn verpakt en volgens instructies van PDH (indien van toepassing) zijn gemerkt. Leverancier is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvoldoende en/of ondeugdelijke verpakking. Leverancier garandeert dat de afgeleverde zaken zijn voorzien van de juiste etikettering, productinformatie, alsmede van alle voorschriften volgens specificaties uit de overeenkomst. Zendingen die niet voldoen, kunnen door PDH geweigerd worden dan wel op kosten van leverancier worden geretourneerd. Indien zich in de afgeleverde producten na de termijn van 2 dagen enig gebrek mocht voordoen, zal PDH dat per omgaande na de ontdekking schriftelijk aan leverancier melden. Indien PDH een toerekenbare tekortkoming aantreft, zal PDH dat per omgaande na de ontdekking schriftelijk melden bij leverancier. Leverancier zal per omgaande de geleverde producten vervangen. Alle onkosten, in de ruimste zin van het woord, verband houdende met een door PDH aangetroffen toerekenbare tekortkoming, komen integraal voor rekening van leverancier. Indien leverancier niet binnen redelijke termijn na de melding van een klacht van PDH de geleverde producten zal hebben dan is PDH zonder meer bevoegd de geleverde zaken voor rekening van leverancier door derden te laten vervangen. PDH is gerechtigd alle daarmee verband houdende kosten, in de ruimste zin van het woord, te verrekenen met de door PDH verschuldigde koopprijs dan wel met enige andere vordering die leverancier op PDH mocht hebben.

GARANTIES

Leverancier garandeert dat de levering in overeenstemming is met de eisen zoals genoemd in de specificaties. Indien PDH geen specificaties heeft verstrekt en PDH heeft opgegeven waarvoor de geleverde producten zijn bedoeld garandeert de leverancier dat de geleverde producten geschikt zijn voor het door PDH opgegeven doel. De leverancier garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de in Nederland geldende wettelijke eisen en overheidsvoorschriften.

BETALING

Facturen die door PDH in behandeling worden genomen, worden voldaan conform de betalingstermijn van 40 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. PDH is te allen tijde gerechtigd bedragen, die PDH van leverancier heeft te vorderen, te verrekenen met bedragen die PDH aan leverancier is verschuldigd.

GEHEIMHOUDING EN PUBLICITEIT

Informatieverstrekking

Partijen verstrekken over en weer alle relevante informatie aangaande Producten, de Klant en/of marktontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de wederpartij. Indien genoemde informatie ertoe zou leiden dat de verstrekkende Partij juridische/financiële schade zou leiden, dan is deze Partij niet gehouden tot verstrekking van deze informatie.

Geheimhouding

Partijen verbinden zich nimmer vertrouwelijke informatie betreffende de overeenkomst of een daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomst bekend te maken of te gebruiken als gevolg waarvan schade voor de wederpartij ontstaat. Het verbod ingevolge geheimhouding geldt niet indien een van de Partijen op bevel van een bevoegde rechter of enige andere gerechtelijke of overheidsinstantie de informatie dient te verstrekken aan derden. In het geval van een schending van de geheimhouding, is de tekortschietende Partij onmiddellijk, zonder dat enige ingebrekestelling of andere formaliteit is vereist, aan de benadeelde Partij een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ten bedrage van EUR 10.000,= (zegge: tienduizend euro) voor iedere schending alsmede een boete ten bedrag van EUR 2.500,= (zegge: tweeënhalfduizend euro) voor iedere dag dat de schending voortduurt, zonder dat de benadeelde Partij enig verlies of schade behoeft te bewijzen en onverminderd het recht om daarnaast schadevergoeding te vorderen als die aantoonbaar hoger is dan de boete.

Directe verkoop en contact Klant

Het is de leverancier, dan wel een aan haar gelieerde onderneming, niet toegestaan om de Producten direct en zonder tussenkomst van PDH, te verkopen aan de klanten van PDH, of de klanten van de gelieerde werkmaatschappijen van de Klant. De Partner mag slechts na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PDH contact hebben onderhouden met de Klant omtrent commerciële of concurrentiegevoelige onderwerpen, waaronder onder meer – doch niet uitsluitend – wordt bedoeld leveringen, aantallen en prijzen.

OVERMACHT

Er is sprake van overmacht wanneer een tekortkoming in de nakoming niet aan een van de partijen kan worden toegerekend. Een tekortkoming kan PDH niet worden toegerekend, indien dit niet zijn schuld is, en ook niet door de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Hieronder vallen alle externe factoren waar PDH geen invloed op heeft, waaronder de gevolgen van internationale epidemieën danwel calamiteiten (zoals de Covid-19 crisis). In dat geval is PDH niet verplicht tot schadevergoeding t.b.v. de wederpartij. Indien een situatie van overmacht zich voordoet zal er direct overleg plaatsvinden. Indien partijen door overmacht niet aan hun verplichtingen jegens elkaar kunnen voldoen, is PDH tevens gerechtigd om de overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden. Wijziging van de overeenkomst of (gedeeltelijke) ontbinding kan ook via de rechter plaatsvinden op verzoek van PDH wegens onvoorziene omstandigheden (waaronder ook internationale epidemieën/calamiteiten) die dusdanige gevolgen hebben dat de wederpartij niet meer in redelijkheid mag verwachten dat de overeenkomst ongewijzigd kan blijven voortduren.

TOEPASSELIJKHEID INKOOPVOORWAARDEN

Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn na akkoord standaard van toepassing, tenzij hier bij de overeenkomst met de wederpartij expliciet van wordt afgeweken. Partijen hebben aldus de mogelijkheid na overleg eventueel bepalingen aan te passen.

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Op deze Partnerovereenkomst en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst of een daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomst, zullen Partijen in eerste instantie in goed onderling overleg trachten op te lossen. Indien Partijen gezamenlijk niet tot een oplossing komen, dan zal de rechtbank te Den Haag uitsluitend bevoegd zijn kennis te nemen van het geschil.

Directie Plant Direct Holding B.V. (januari 2021)